Inschrijven


Uw kind wordt 4 jaar

Ouders van kinderen melden hun kind aan vanaf het moment dat hun zoon of dochter 3 jaar wordt. Aanmelden bij een school voordat uw kind drie jaar is, is wettelijk niet toegestaan.

Wel kan er een vooraanmelding worden gedaan. Het aantal vooraanmeldingen geeft de school inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons onderwijs te laten volgen. U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding. Vanaf drie jaar kunt u uw kind officieel aanmelden.

Stap 1: Oriënteren

De eerste belangrijke stap is dat u zich oriënteert op de school of scholen waar uw belangstelling naar uitgaat. In deze fase kunt u een afspraak maken voor een informatiemiddag bij ons op school. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over D’N OVERKANT en kunnen wij uw vragen beantwoorden. Na afloop krijgt u het aanmeldformulier voor onze school mee.

Stap 2: Aanmeldformulier

Op het aanmeldformulier vragen wij aan u een aantal basisgegevens. Als u zich bij onze school aanmeldt, zien wij onszelf ook als uw voorkeursschool. De school van uw voorkeur heeft namelijk de zorgplicht in het kader van de Wet Passend Onderwijs. Deze school zal na uw aanmelding onderzoeken of uw kind geplaatst kan worden of dat een andere school meer passend is.

Het aanmeldformulier dient u minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt in te leveren bij de administratie van onze school.

Stap 3: Inschrijfformulier

Indien u onze school als voorkeurschool heeft genoteerd op het aanmeldformulier en uit ons onderzoek blijkt (zie beleid voor toelating/weigering) dat wij uw kind de ondersteuning kunnen bieden die hij/zij nodig heeft, ontvangt u uiterlijk 4 weken voordat uw kind 4 jaar wordt het inschrijfformulier. Dit is afhankelijk van het moment van aanmelding.

Het ondertekende inschrijfformulier dient u z.s.m. in te leveren bij de administratie van onze school. U moet het burgerservicenummer (BSN) van uw kind invullen op het inschrijfformulier. De school moet controleren of dit correct is ingevuld, neem hiervoor het geboortebewijs of identiteitsbewijs van uw kind mee. Of het bewijs van uitschrijving als uw kind naar een nieuwe school gaat. Na het inleveren van het ondertekende inschrijfformulier is uw kind definitief ingeschreven.

Stap 4: Kennismaken met leerkracht en klas

Ieder kind dat 4 jaar is geworden mag naar de basisschool. De dag na de vierde verjaardag kunnen leerlingen starten op onze school. Wij hanteren geen wachtlijst. Uw kind is definitief aangenomen als alle stappen van de aanname zijn doorlopen (zie ons aannamebeleid).

Wanneer het kind geplaatst kan worden, krijgen ouders/verzorgers ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag van het kind bericht in welke groep het kind gaat komen. De leerkracht van die groep maakt met de ouders/verzorgers een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dat vindt plaats voor het kind 4 jaar wordt. Het kennismakingsgesprek vindt plaats direct na afloop van het dagdeel kennismaken. Kinderen mogen 1 dagdeel komen kennismaken voorafgaand aan de start op school.

Uw kind bezoekt al een andere (basis)school

Wanneer kinderen vanuit een andere basisschool naar onze school willen komen (wij noemen dit zij-instromers), hanteren wij altijd een standaardprocedure. U kunt dit beleid hier teruglezen.

Aannamebeleid

Op basisschool D'N OVERKANT wordt een aannamebeleid gehanteerd. Of u uw kind kunt aanmelden, leest u in het aannamebeleid.

Overdracht peuteropvang en/of kinderdagverblijf

Wanneer uw kind de peuteropvang en/of het kinderdagverblijf heeft bezocht dan zal er een schriftelijke overdracht van gegevens plaatsvinden. Als de basisschool het nodig acht, dan kan de school ook een mondelinge toelichting vragen. Zo kan de school nog beter aansluiten op de ontwikkeling van uw kind.