Onderwijskwaliteit

Uitgaande van het feit dat elk kind uniek is, moeten we accepteren dat elk kind zijn of haar eigen onderwijsbehoefte heeft. Als school hebben we onze doelen beschreven. De leerkracht én het kind halen er uit wat er in zit. Het kind optimaal laten presteren, houdt ook in dat het ene kind meer zorg en begeleiding vraagt dan het andere.

Ondersteuning

Modern basisonderwijs houdt zich niet alleen bezig met vormen van kennisoverdracht en –verwerving, maar ook met het wegnemen of beheersen van allerlei factoren die leren bij een kind kunnen belemmeren. De processen die daarvoor nodig zijn, noemen we 'ondersteuning’.

Leerlingvolgsysteem

Op school hebben we een leerlingvolgsysteem waarmee we de doorgaande ontwikkeling op leer-, en sociaal emotioneel gebied van elk kind volgen. Kinderen, die na observatie en/of toetsing uitvallen, worden extra gevolgd en geholpen. Hetzelfde telt voor kinderen die meer uitdaging aankunnen. De zorgstructuur wordt bewaakt en uitgevoerd door de intern begeleider(s) (IB).
 

Zorg in de groep

Uiteraard vindt de eerste zorg in de groep plaats. Hoewel wij niet in staat zijn elk kind altijd individueel te benaderen, voldoen onze leerkrachten zo veel mogelijk aan de onderwijsbehoefte(n) van elk kind. Daar begeleiden en coachen we leerkrachten ook op. Kern hierbij is dat we de ondersteuning; dan wel extra ondersteuning; zo veel mogelijk in de groep aanbieden en organiseren. De leerkracht gaat aan de slag met zowel kinderen die moeite hebben met het niveau als kinderen die meer aan kunnen.
 

Ondersteuning leerkracht

Als dat nodig is, gaan we de leerkracht ondersteunen.
De eerste stap die we zetten, is de kennis die we intern hebben, benaderen. Dat kan bijvoorbeeld IB zijn maar ook een leesspecialist of gedragspecialist. Uitganspunt blijft dat het zo veel mogelijk in de groep door de leerkracht moet gebeuren. Als dat onvoldoende brengt, gaan we ook deskundigen van buiten de school benaderen. We nemen dan bijvoorbeeld contact op met de collegiale consultatiegever van het SBO. Ook kunnen we deskundigen van EDUX benaderen of een ambulant begeleider (deskundige van een school voor speciaal onderwijs).
Als laatste kunnen we voor heel specifieke ondersteuning contact opnemen met een remedial teacher, logopedist, centrum jeugd en gezin, GGD of schoolarts.

De spil in dit proces is de intern begeleider. Zij heeft/hebben naast een coördinerende taak ook een coachende/begeleidende taak naar leerkrachten toe.

Als het nodig is, roepen we het zorgteam bijeen. Dit team bestaat uit een IB’er, de directeur en een onderwijsadviseur van EDUX. Als we het kunnen organiseren, schuift hierbij ook de leerkracht aan. 

Zoals u leest, geven we de extra zorg op individueel niveau of in een klein groepje slechts sporadisch buiten de groep. Voorbeelden zijn: de extra ondersteuning door de onderwijsassistente of het Levelwerk.
 

Passend Onderwijs

We doen dit allemaal in het kader van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is in 2014 van start gegaan. Ons schoolbestuur maakt deel uit van het samenwerkingsverband “PO 30-03, Optimale Onderwijskans”. Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. Kern is dat ook kinderen met een extra onderwijsbehoefte zo lang mogelijk op de basisschool in de buurt kunnen blijven. U kunt dan denken aan kinderen met een verstandelijke beperking, chronische ziekte of gedrags- en/of leerproblemen. Maar ook aan hoog- en meer begaafdheid. In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband hoe ze ervoor zorgt dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt. Schoolbesturen hebben in Passend Onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat de scholen van het bestuur ervoor moeten zorgen dat iedere ingeschreven of aangemelde leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod moet krijgen. Dit houdt in dat na aanmelding de school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat de onderwijsbehoefte van uw kind is en of de school die ondersteuning zelf kan bieden. Als wij die ondersteuning niet zelf kunnen bieden, zullen we u vertellen dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan. Wij moeten er dan voor zorgen dat we een andere school vinden die wel kan bieden wat uw kind nodig heeft. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. In het laatste geval zal de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen bepalen of dat mag. Indien uw kind in aanmerking komt voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs informeert de intern begeleider u over de procedure.


School Ondersteunings Profiel (SOP)

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. Aan de hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd.

Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. De belangrijkste zaken uit het school ondersteuningsprofiel van onze school staan hieronder in een kort overzicht bij elkaar.

Klik hier voor het volledige SOPRapport onderwijsinspectie

Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen bezoekt de inspectie een deel van de scholen dat onder een bestuur valt. De scholen die ze op dat moment niet bezoeken, worden op een andere manier eens in de vier jaar bezocht. Na het bezoek schrijft de inspectie het rapport van bevindingen. Als dit definitief is, krijgt de school een maand de tijd om erop te reageren. Daarna wordt het inspectierapport openbaar. 

Het laatste inspectierapport van D'N OVERKANT  kunt u lezen door op deze link te klikken.