1. Home
  2. Over de school
  3. Methoden

Methoden

 Lezen

 

Veilig Leren Lezen

 

De nieuwste versie van Veilig leren lezen komt volledig tegemoet aan de eisen die gesteld worden in het moderne taal-en leesonderwijs in groep 3. De methode is niet alleen zeer geschikt voor de "gemiddelde" lezer maar zeer zeker ook voor zowel kinderen die moeite hebben met lezen als voor kinderen die reeds kunnen lezen bij binnenkomst in groep 3. Concrete oplossingen en materialen helpen de leerkracht om de effectieve leertijd optimaal te benutten. In de nieuwe versie komen alle aspecten van de taalontwikkeling geïntegreerd aan bod, met extra aandacht voor woordenschat waardoor een betere aansluiting op groep 4 gegarandeerd is.

 

Leeslijn

 

De methode werkt met twee leerwegen: Leesweg en Leespad. Leesweg is voor de kinderen met een wat moeizamere leesontwikkeling en Leespad is bestemd voor leerlingen die zich zonder intensieve instructie het lezen eigen maken.
Ieder kind krijgt leesonderwijs op zijn of haar eigen niveau.Voor elke stap in de leesontwikkeling zijn er aantrekkelijke leesboeken.
De methode besteedt veel aandacht aan boekpromotie.

 

 

 

 

Taal

 

Taalverhaal.nu

 

Voor Taal en Spelling gebruiken wij de methode TAALVERHAAL.NU.TAALVERHAAL.NU bestaat uit een gedeelte Spelling en een gedeelte Taal. Hét unieke kenmerk van TAALVERHAAL.NU is de aansprekende verhaallijn die als rode draad door de methode loopt. De verhaallijn en de personages komen terug in voorleesverhalen, teksten, hoorspelen en opdrachten. De verhaallijn uit de taalles komt geregeld terug in de oefeningen in de spellingsles. Taal en spelling hebben dezelfde opbouw van blokken afgewisseld met toetsing, remediëring, herhaling en verdieping. De methode is ontwikkeld met speciale aandacht voor zowel de taalsterke leerling als de leerling met een taalachterstand. Positieve feedback en succesformule zijn heel belangrijk in TAALVERHAAL.NU . Plezier in luisteren, spreken, lezen en stellen staan voorop. Bij spelling wordt vooral benadrukt wat leerlingen goed hebben geschreven. Plezier in goed spellen is daarbij het uitgangspunt. Voor meer informatie kunt u kijken op www.taalverhaal.nu

 

Rekenen

 

Wereld in Getallen

 

Onze methode voor rekenen heet 'WERELD IN GETALLEN’. De stof is onderverdeeld in 8 blokken van 4 of 5 weken. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Elke derde les is een projectles, waarin de leerlijnen meten, meetkunde, tijd en geldrekenen aan bod komen. Deze vaste opbouw geeft kinderen houvast. Elk blok wordt afgerond met een toets. De toetsresultaten geven duidelijk aan welke onderdelen ieder kind goed beheerst en welke onderdelen een kind nog extra moet oefenen. De week na de toets is speciaal bedoeld voor herhaling en verrijking. Op www.wereldingetallen.nl kunt u meer lezen over deze methode.

 

Kleuterontwikkeling

 

Kleuterplein

 

Kleuterplein (versie 2)  is de nieuwste methode voor groep 1 en 2 van de basisschool. Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Met Kleuterplein werken we doelgericht aan álle tussendoelen. Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, burgerschapskunde, Engels, beeldende vorming, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar de 3 belangrijkste vakken en methodes in groep 3, het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen. 
Kleuterplein heeft 16 aantrekkelijke thema’s. Elk thema heeft een vaste opbouw en telt 36 activiteiten, waaronder kern- en keuzeactiviteiten. Per activiteit staat steeds één ontwikkelingsgebied centraal. De kleuters voeren de activiteiten alleen, in de grote groep of in groepjes uit, waarbij de volgende uitgangspunten centraal staan; zelfstandigheid, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid.
Bij deze methode hoort ook software. Deze software gebruiken wij in de klas bij de grote kring en als oefening voor de kinderen op de computer.
De methode biedt ook genoeg mogelijkheden om gedifferentieerd te kunnen werken. Elke activiteit in Kleuterplein eindigt namelijk met een differentiatiestapje omhoog of omlaag.

 

Zaakvakken

 

Aardrijkskunde

 

Voor aardrijkskunde wordt er op onze school gewerkt met de methode: Wijzer door de Wereld
Met Wijzer door de Wereld bereiken we de kerndoelen van aardrijkskunde volledig.
Aan de hand van het lesmateriaal en gevarieerde opdrachten komen de kinderen in aanraking met de basisstof. De kinderen worden op tal van manieren in contact gebracht met mensen in verschillende leefsituaties, zodat ze inzicht verkrijgen in situaties en processen die de inrichting van de ruimte om ons heen beïnvloeden.
Het leren met plezier, inzicht, oplossingsgericht denken en het aanleren van respect voor medemens en de natuur staan hierbij centraal.
De topografie is volledig geïntegreerd in de lesstof en wordt steeds direct toegepast in realistische contexten. Naast topografie spelen kaartvaardigheden ook een belangrijke rol.

 

Natuur

 

Voor natuur/biologie wordt er op onze school gewerkt met de methode: Wijzer door de Natuur
Met Wijzer door de Natuur bereiken wij de kerndoelen voor de leergebieden natuuronderwijs, techniek, natuur- en milieueducatie, en gezond en redzaam gedrag. In elk leerjaar keren dezelfde thema’s terug, maar steeds anders ingevuld: een aanpak die leidt tot herkenning, samenhang en verdieping, maar vooral ook één die jaar in jaar uit blijft boeien.
Wijzer door de Natuur bevat veel herkenbare inhouden. De thema’s zijn steeds ontleend aan de leefomgeving van het kind. Ook de benodigde materialen vind je dicht bij huis: in en om de school.
Leren is in Wijzer door de Natuur een combinatie van lezen, kijken, doen, denken, en beleven. Kennis over de natuur, omgaan met de natuur en nadenken over natuurproblemen wisselen elkaar in deze methode voortdurend af.

 

Geschiedenis

 

 Als methode voor geschiedenis gebruiken wij: Speurtocht.

De methode Speurtocht nodigt de kinderen uit een spannende speurtocht te maken naar het verleden, en daarmee naar het heden en de toekomst. Speurtocht is een concentrische methode: de tien tijdvakken worden in de groepen 5, 6 en 7 aangeboden. In deze groepen hebben de thema’s een sociaal-economisch karakter. Kinderen leren hoe mensen eruit zien, hoe ze leven, wonen en werken. In groep 8 worden deze onderwerpen verder uitgediept en staan historische personen centraal. De lesstof wordt in verschillende lestypen aangeboden: verhaallessen,kijklessen,informatielessen,leeslessen en toetslessen.

 

Verkeer

 

Wegwijs heeft een concentrisch thematische opbouw waarbij 5 hoofdthema’s telkens terugkeren. Elk thema werkt met herkenbare verkeerssituaties en de verkeersborden/regels zijn geïntegreerd. De thema’s zijn verkeer in combinatie met school, weer, beroepen, de buurt en reizen. Er zijn theorielessen en praktijklessen waarin de leefwereld en het verkeersgedrag van de leerlingen centraal staat. In groep 5, 6 en 7 wordt elk thema afgesloten met een toets.

 

 

 

 

Engels

 

In de groepen 7 en 8 maken de kinderen kennis met de Engelse taal. Hiervoor gebruiken wij de methode Junior.
De naam van de methode verwijst naar het hondje Junior dat een hoofdrol speelt in de hele methode. Een leerjaar Junior bevat zes units. Centraal staat het leren van elementaire begrippen en zinnen in het Engels. Spreekvaardigheid en luistervaardigheid vormen de basis. Elke unit wordt in het tekstboek afgesloten met een woordenlijst ter ondersteuning van sommige opdrachten. Deze woordenlijst bevat, per les, de nieuwe Engelse woorden met de Nederlandse vertaling. De woordenlijsten worden ook gebruikt om de opgebouwde woordenschat te toetsen.

 

Levensbeschouwing

 

Voor ons levensbeschouwelijk onderwijs gebruiken we de methode Trefwoord.
Trefwoord brengt met behulp van leefthema's twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind en de wereld van de Bijbel. In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. De eigen levenservaringen dragen er toe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de Bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waaraan kinderen vooral ook van elkaar leren.

Trefwoord werkt op basis van een kalender, die in alle groepen een vaste plek heeft.
De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied of verhaal als dagopening.
Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema. De uitwerking is verschillend voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer dertien thema's aan bod. Daarnaast besteedt de methode aandacht aan feesten en gebruiken in andere wereldgodsdiensten.

 

Schrijven

 

Schrift besteedt van groep 1 tot en met 8 aandacht aan een goede lettervormgeving.
de methode gaat ervan uit dat schrijven een cognitieve instrumentele vaardigheid is. Dat wil zeggen dat het accent ligt op kenmerken van de lettervorm en oefening in de vaardigheid van het schrijfinstrument.
Centraal in Schrift staat het leren kijken naar vormen. Kinderen zijn sterk visueel ingesteld, ze kijken graag en nemen veel meer en nauwkeuriger waar dan we vaak denken. Door meer kennis van de vorm van letters worden leerlingen zich bewust van hun handschrift en kunnen ze het verbeteren.
De kwaliteit van het handschrift loopt vaak terug vanaf groep 5. Daarom besteedt Schrift extra aandacht aan het schrijfonderwijs in de bovenbouw. De methode doet dat niet alleen door naschrijfoefeningen, maar door begeleiding bij het ontwikkelen van een leesbaar en bruikbaar handschrift.

 

Expressie Vakken

 

Moet Je Doen is een leuke, laagdrempelige expressiemethode die zeer populair is in het basisonderwijs. Moet je Doen bevat 3 modules: Muziek (zingen, luisteren, spelen, vastleggen en bewegen), Beeldende Vorming (betekenis geven, vaardigheden en vormgeving) en het multidisciplinaire Kunst & Cultuur (literatuur, dans, cultureel erfgoed, fotografie & animatie en drama). Hiermee wordt een compleet aanbod voor cultuureducatie gevormd. De nieuwste kerndoelen zijn hierin meegenomen.