1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Terugblik studiedag

Terugblik studiedag

vrijdag 22 maart 2019

Afgelopen dinsdag heeft het team een aantal zaken diepgaand met elkaar besproken.

 

Onze missie en visie

Ieder teamlid had de opdracht gekregen om vooraf een foto te maken die voor hem of haar een kernwaarde of kernkwaliteit van onze school laat zien. Daarna is er in kleine groepjes over gesproken. Wij vinden het als team heel belangrijk om dat af en toe te doen. Zo zorgen we ervoor dat onze visie (wat willen we bereiken met ons onderwijs; wat is onze stip aan de horizon) en onze missie (waar staan wij voor; wat vinden we belangrijk op D’n Overkant) levend blijven. Of kunnen we tot de ontdekking komen dat het niet voor iedereen hetzelfde betekent. Uiteindelijk gaat het erom: Hoe zien we die visie en missie terug in het dagelijks handelen van alle collega’s op school.

Dit onderwerp zal het komende jaar wat vaker terugkomen in onze overlegmomenten.

 

Meldcode veilig thuis

Onze vertrouwenspersonen (juf Anneke en meneer Menno) hebben ons bijgepraat rondom de ontwikkelingen van de meldcode van Veilig Thuis. Wij zijn als school wettelijk verplicht om op een bepaald moment stappen te zetten als er het vermoeden is van huiselijk geweld (zowel lichamelijk als geestelijk). Dat klinkt heel zwaar, is het ook, maar soms kan het ook gewoon een helpende hand van een leerkracht zijn, die contact kan leggen met hulpverleners.

Ook hebben zij ons bijgepraat over wat er wordt bedoeld met grensoverschrijdend seksueel gedrag. Wat past nog bij een bepaalde leeftijd of de normale ontwikkeling en wanneer wordt het zorgelijk. En dat kan soms heel verrassend zijn! En daarna weer de stap: wat kunnen leerkrachten dan doen in de klas als dit gebeurt of als ouders daar vragen over hebben.

 

ICT

Net voor de meivakantie komen de nieuwe touchscreens voor bijna alle groepen 4 t/m 8. Deze komen ter vervanging van de beamers die nu in de klassen hangen en bieden in technisch oogpunt weer het nieuwste van het nieuwste. Zo kun je er vanaf een hele schuine hoek goed op kijken, kunnen er meerdere kinderen tegelijkertijd op werken en zijn er mogelijkheden om met andere scholen in de wereld te communiceren. Een uiteraard zijn de borden en camera’s AVG-proof!

Een van onze digitale specialisten (meneer Arjan) heeft hier uitleg over gegeven. Mocht u interesse hebben in een oude beamer: ze staan inmiddels op Marktplaats. U kunt ook meneer Arjan hierover benaderen.

 

Werkgroep regels ruimen

U heeft vast in de media gehoord dat er in het onderwijs heel veel regels zijn. Veel regels, daar kunnen we niet omheen en moeten we gewoon volgen. Toch zijn er ook regels die geen regels blijken te zijn, maar die we onszelf (onderwijs in het algemeen) opleggen. Wij hebben daar een werkgroep voor in het leven geroepen die daar heel kritisch naar hebben gekeken. Die werkgroep heeft het team daarover al enkele malen bijgepraat. Ook zijn er een heleboel afspraken. De werkgroep heeft geconstateerd dat die afspraken soms verouderen, soms dreigen te verdwijnen met de komst van nieuwe collega’s of soms toch nodig blijken op een grote school zoals wij zijn. De werkgroep heeft nu ook een basislijst met afspraken gemaakt die voor iedereen gaan gelden. Het grootste gedeelte van deze afspraken, daar houdt iedereen zich al aan. We vinden het echter belangrijk dat er voor alle groepen duidelijkheid komt. Dat vinden we vooral in het belang van de kinderen. Zij hebben immers elke dag met deze afspraken te maken.

Ook deze afspraken zullen we elk jaar weer in ons team de revue willen laten passeren, net zoals ons aannamebeleid of het beleid wat we hanteren rondom een zieke collega. We zullen nu gaan zoeken naar een manier om deze afspraken ook regelmatig met ouders te delen.

 

Evaluatie middelen werkdrukverlichting

Dit schooljaar is er veel geld beschikbaar gekomen van het ministerie om de ervaren werkdruk van leerkrachten te verlichten. Elke school moet aan de MR duidelijk kunnen maken waaraan dat geld is en wordt besteed. Het personele deel van de MR moet hier mee toestemmen. Uit ons personeel kwam de grootste wens om een dag(deel) per periode vrij geroosterd te zijn om allerlei zaken ‘bij’ te werken voor de klas. Dit jaar doet juf Guusje dat bij ons op school. Dat wordt door praktisch iedereen als zeer positief ervaren. Het wordt als positief ervaren dat het telkens leerkracht is die zo de kinderen ook goed kent. Hierdoor wordt er rust ervaren voor de kinderen wat de dag erna ook weer rust oplevert voor de leerkracht. Er zijn ook andere ideeën geopperd. De directie neemt ook die ideeën mee en komt aan het einde van het schooljaar met een plan voor volgend schooljaar.

 

Workshops rekenen

De reken coördinatoren (juf Aike en juf Denise) hebben beiden een workshop verzorgd voor de groepen 3 t/m 8 (juf Aike) en de groepen 1-2 (juf Denise). Het is ook goed om af en toe op didactisch gebied te worden geschoold door specialisten. Zo leer je van en met elkaar. Dit willen we volgend jaar nog meer gaan doen dan we tot nu toe al deden.

Terug naar overzicht Pagina afdrukken